ติดต่อ กรณีพบปัญหาในการใช้งาน


หากพบปัญหาในการเลือกกิจกรรม สามารถติดต่อ

คุณครูอรรถวิทย์ ธรรมสวัสดิ์ (หัวหน้างานชุมนุมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)

ห้องวิชาการ หรือ ห้องลูกเสือ

คุณครูบุพกรณ์ จะเกรง (หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

ห้องวิชาการ หรือ ห้องลูกเสือ