ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอให้นักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น ลงทะเบียนชุมนุม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ออนไลน์ ประจำปี 2/2566 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. ทั้งนี้ระบบจะทำการปิด เวลา 14.20 น. ของวันที่  2 พฤศจิกายน 2566


กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

โปรดอ่านข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้

2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว ไม่สามารถเปลี่ยนได้

3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ ตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 น. - วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.20 น.                       

(ระบบปิดลงทะเบียนภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.20 น. )


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิธีการเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

นักเรียนที่จะลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   :เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายศรัทธา  ชาวน้ำเงินเหลือง
ผู้ใช้ :  18834 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน :  9999999999999 (เลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------